Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej Sp. z o.o.

Regulamin e-Hurtowni podręczników do nauki religii 

§1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin e-Hurtowni określa zasady sprzedaży towarów przez Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej Sp. z o. o. za pośrednictwem internetu zgodnie z ofertą handlową zawartą w internecie pod adresem: http://www.hurtowniakatechizmow.pl

2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

a. DYSTRYBUTORZE - należy przez to rozumieć spółkę Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie;

b. UŻYTKOWNIKU - należy przez to rozumieć każdego użytkownika intrnetu

c. ODBIORCY - należy przez to rozumieć podmiot, który poprzez procedurę rejestracji podpisał z Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej Sp. z o. o. umowę handlową co uprawnia odbiorcę doskładania zamówień i dokonywania transakcji handlowych;

d. e-Hurtowni - należy przez to rozumieć system sprzedaży towarów za pośrednictwem internetu;

e. Dostęp do e-Hurtowni - należy przez to rozumieć prawo dostępu do systemu sprzedaży zgodnie z uprawnieniami dla danego podmiotu.

§2. Prawo dostępu do e-Hurtowni

1. Wprocesie rejestracji przebiegającym za pośrednictwem internetu, użytkownikowi zostaje nadany przez dystrybutora status odbiorcy. Tym samym dystrybutor przyznaje odbiorcy dostęp do e-Hurtowni, przydzielając mu konto i hasło. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie przyznanego mu konta i hasła.

2. Dostęp do e-Hurtowni przyznany jest odbiorcy wyłącznie na czas obowiązywania umowy handlowej.Z chwilą rozwiązania umowy handlowej następuje utrata prawa dostępu do e-Hurtowni.

3. Przystąpienie do procesu rejestracji użytkownika stanowi akceptację treści niniejszego regulaminu.

4. Dystrybutor zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do e-Hurtowni bez podania jej przyczyny.

5. Dystrybutor ma prawo cofnąć dostęp do e-Hurtowni wszystkim odbiorcom którzy nie dokonali żadnego zakupu u dystrybutora w okresie kolejnych 180 dni lub zalegają dystrybutorowi z płatnościami faktur.

6. Dystrybutor powiadomi pocztą elektroniczną odbiorcę o każdej zmianie (podmiotowej lub przedmiotowej) w zakresie dostępu do e-Hurtowni.

7. Przyznanie użytkownikowi prawa dostępu do systemu jest jednoznaczne ze zgodą na otrzymywania informacji handlowej dystrybutora za pomocą poczty elektronicznej. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej kontaktując się z administratorem systemu e-Hurtowni.

8. Wykrycie działania w e-Hurtowni systemu dokonującego automatycznej akwizycji danych będzie skutkowało natychmiastowym zlikwidowaniem konta odbiorcy, który w tenwłaśnie sposób pozyskuje informacje.

§3. Zamówienia

1. Strony ustalają, że zamówienia składane drogą internetową w e-Hurtowni nie wymagają potwierdzenia przez odbiorcę w innej formie i są traktowane jak złożone w formie pisemnej. Dystrybutorowi przysługuje jednak prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji bez podania przyczyn.

2. Dostawa towaru realizowana jest do miejsca określonego przez odbiorcę w umowie handlowej.

3. Wszystkie ceny prezentowane w systemie e-Hurtownia są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

4. Przedstawione w e-Hurtowni dane produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

5. Dostawca nie przyjmuje zwrotów pełnowartościowego towaru.

§4. Tajemnica handlowa

1. Dane o cenach produktów oferowanych przez dystrybutora w e-Hurtowni oraz o ich dostępności w ramach tego systemu przeznaczone są dla odbiorcy wyłącznie do celów związanych z zakupem od dystrybutora oferowanych przez niego produktów.

2. Odbiorca nie może przekazywać osobom trzecim danych, o których mowa w pkt. 1 § 4, jak również nie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż związanych z zakupem towarów od dystrybutora. W wypadku naruszenia powyższego zakazu dystrybutor może cofnąć odbiorcy prawo dostępu do e-Hurtowni.

§5. Postanowienia końcowe

W sprawach spornych wynikających z postanowień niniejszego regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.